Бухгалтерські послуги Київ. Послуги бухгалтера

Контакти: +380673432847
Почта: ukregistrweb@gmail.com
Офіс: м. Київ. вул. Джона Маккейна, буд 16
Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

Звіт про фінансові результати

 

Звіт про фінансові результати є документом, який відображає результати підприємства протягом певного періоду. Один із пунктів звітності, а саме фінансовий результат до оподаткування, є ключовим при розрахунку ставки податку на дохід.

Можна впевнено сказати, що в пакеті фінансової документації компанії звіт про фінансові результати підприємства є найважливішим. У ньому відображено всю інформацію про прибуток і збитки, отже даний документ відбиває продуктивність бізнесу.

У статті ми розглянемо нюанси оформлення звіту.

Звіт про фінансові результати форма 2

Звіт про фінансові результати для малих підприємств (форма 2-м)

Звіт про фінансові результати для мікропідприємств (форма 2-м)

Що являє собою дана звітність

Повна назва документа – звіт про фінансові результати або звіт про сукупний прибуток. Він містить таку інформацію:

 • доходи, витрати підприємства;
 • фінансові результати за звітний період;
 • сукупний дохід.

У загальному пакеті звітності цей документ подає в єдиному вигляді або як дві окремі форми: про прибуток і збитки та звіт про доход.

Бланк містить таку інформацію:

Елементи звіту про фінансові результати

Особливості заповнення різних елементів звіту про фінансові результати

Елементи звіту про фінансові результати

Деякі нюанси розкриття

Розділ

доходи та витрати підприємства від операційної діяльності, фінансовий результат операційної діяльності (прибуток/збиток)

операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, і навіть інші види діяльності, які є інвестиційної чи фінансової діяльності. Ключовими показниками є:

 • чистий дохід = виторг – ПДВ, акцизний збір, знижки, вартість повернутих товарів, доходи, що належать комітентам;
 • Валовий прибуток = чистий дохід – собівартість.

До складу чистого доходу включаються також доходи від оренди інвестиційної нерухомості. У разі здавання основних засобів, які не враховуються як інвестиційна нерухомість, такі доходи входять до складу інших операційних доходів. Також до цього блоку потрапляють доходи (витрати) від курсових різниць, у тому числі за поточними рахунками та пов’язані з операційною діяльністю

Також тут відображається продаж основних засобів, які були попередньо переведені до груп вибуття – через інші операційні доходи, інші операційні витрати

І

інші доходи та витрати, в т.ч. фінансові, фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)

сюди належить інвестиційна та фінансова діяльність підприємства:

 • дивіденди, відсотки за кредитами та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) за методом участі у капіталі;
 • доходи (витрати) від фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) від неопераційних курсових різниць

витрати (доходи) з податку на прибуток

витрати з податку на прибуток наводять із податкової декларації з урахуванням НП(С)БО 17 «Податок на прибуток», тобто обліку відстрочених податкових активів та зобов’язань. Малі та мікропідприємства не застосовують цей стандарт, тому можуть відразу наводити суму податку за декларацією.

Доход з податку на прибуток можливий при списанні відстрочених податкових зобов’язань за НП(С)БО 17.

Що стосується платників єдиного податку, то вони залишають цей рядок порожнім. Вони мають відображати єдиний податок у складі адміністративних витрат у блоці операційної діяльності загального звіту про фінансові результати (п. 18 НП(С)БО 16 «Витрати») або у складі рядка «Інші витрати», якщо користуються звітом з НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»

чистий прибуток (збиток)

це арифметична різниця між усіма доходами та витратами підприємства з усіх видів діяльності

сукупний дохід

наводиться інформація про інший сукупний доход і розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді

ІІ

елементи операційних витрат

тут наводиться класифікація витрат підприємства з економічним елементам з відрахуванням внутрішнього обороту, тобто продукції, яку підприємство використовувало у себе.

Собівартість реалізованих товарів, продукції, інших запасів у цьому розділі не наводиться.

Сума за цим розділом не обов’язково має співпадати з будь-яким із розділу І. Наприклад, списання сировини у виробництво є матеріальними витратами у розділі II, але ніяк не відображається у розділі I, оскільки не є витратами з погляду П(С)БО 16.

І інші операційні витрати у розділі I та інші операційні витрати у розділі IIце різні за своєю сутністю показники. У розділі II зокрема не відображаються втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, суми фінансових санкцій тощо. До інших операційних витрат розділу II включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств.

Ведення 8-го класу рахунків, який необов’язковий може полегшити заповнення даного розділу

ІІІ

показники прибутковості акцій

заповнюють лише акціонерні товариства, прості акції чи потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

ІV

Поняття сукупного доходу

Термін «сукупний» дохід введений у вжиток відносно недавно (з 2013 року). Він означає динаміку фінансової бази за конкретний (звітний) період під час діяльності бізнесу. Сюди не включаються витрати та прибуток від обігу власниками.

Поняття фінансового результату та сукупного доходу не варто прирівнювати між собою. Дані терміни зіставляються за таким принципом:

Сукупний дохід (форма №2) = Чистий дохід, збиток (розділ 1 форми №2) + Інший сукупний дохід (розділ 2 форми №2)

У цьому випадку під іншим сукупним доходом варто розуміти ті доходи та витрати, які не підпадають під категорію фінансових результатів. До них відносяться:

 • переоцінка необоротних активів, основний фінансової бази;
 • переоцінка фінансових інструментів;
 • різниця курсу капіталу підприємства;
 • частка іншого сукупного доходу (від суміжних підприємств).

Такий поділ знадобився з однієї причини. Справа в тому, що інтеграція сукупного доходу до системи звітності – результат адаптації до вимог МСБО та Концептуальної бази фінансових звітів. Тут поняття доходу трактується дуже розпливчасто як збільшення особистого капіталу:

Динаміка особистого капіталу (Форма №1) = Чистий прибуток, збиток + Інший сукупний дохід + Інші зміни (операції з власниками, Форма №3)

Виходячи з описаного, сукупний дохід – це сполучні між балансовим показником, фінансовими результатами та власним капіталом.

Форма звітності фінансових результатів

Форма звіту про фінансові результати використовується у такому вигляді:

Застосування форм звіту про фінансові результати

РІЗНІ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Назва та призначення форми звіту

Нормативний документ, яким затверджено форму балансу

Хто застосовує

звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2)

НП(С)БО 1

(Додаток 1)

середні та великі підприємства*.

Застосовується підприємствами різних галузей, зокрема. страховими компаніями

консолідований звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2-К)

НП(С)БО 1

(Додаток 2)

материнське підприємство, яке має контрольовані підприємства, тобто підприємства, які зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність з НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»

фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства містить:

 • Звіт про фінансові результати (форма №2-м)

НП(С)БО 25

(Додаток 1)

малі підприємства*, які не ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства

у складі спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма №2-мс)

НП(С)БО 25

(Додаток 2)

 • єдинники-юрособи (3 група)
 • мікропідприємства (2) *
 • непідприємницькі товариства

звіт про сукупний дохід у форматі МСФЗ. Або 2 окремі звіти

МСБУ 1

підприємства, які подають фінансову звітність інвесторам МСФЗ або виходять на міжнародні ринки капіталу. Складається та подається до держорганів на основі таксономії, затвердженої форми звіту немає

*у класифікації згідно із Законом про бухоблік має виконуватися мінімум 2 із наступних критеріїв (сукупна балансова вартість активів/чистий дохід/середня чисельність працівників):

 • велике підприємство – понад 20 млн. євро/більше 40 млн. євро/понад 250 осіб;
 • середнє підприємство – до 20 млн. євро/до 40 млн. євро/до 250 осіб;
 • мале підприємство – до 4 млн. євро/до 8 млн. євро/до 50 осіб;
 • мікропідприємства – до 350 тис. євро/до 700 тис. євро/до 10 осіб

Оформлення звітності про фінансові результати

Платникам податків слід звертати увагу на такі моменти:

 1. Дані витрат та збитків, відрахування з доходної бази у розділах 1,3, 4 наводяться у дужках.
 2. Інформація подається у заокругленому вигляді до тисяч. Ступінь округлення – до цілого значення. Звертаємо увагу, що у розділі 4 (для акціонерних товариств) дані подаються у повному вигляді – гривні та копійки.
 3. Звіт про фінансові результати складається згідно з інформацією по всьому підприємству. До звітності включаються дані із підрозділів, філій бізнесу. Якщо має місце спільна діяльність, то до підсумкового документа також включається інформація про спільні доходи (збитки) на пропорційній основі.

Заповнення звіту про фінансові результати виконується після розрахунку балансу підприємства. Увага варто звертати на грошові обороти 7 та 9 класу, додатково 8 класу (якщо він використовується).

Зв’язок між бухгалтерським обліком та звітом про фінансову діяльність наведено в таблиці:

Звіт про фінансові результати зразок

Алгоритм заповнення звіту про фінансові результати

Стаття звіту про фінансові результати

Код

рядка

Джерела інформації

Розділ І «Фінансові результати»

чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

обороти по Дт субрахунків 701, 702, 703 з Кт 791 з мінусом оборотів по Дт субрахунку 704

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

обороти по Дт 901, 902, 903

валова:

– прибуток

2090

позитивне значення: стор. 2000 + стор. 2010 – стор. 2050 – стор. 2070

– шкода

2095

негативне значення (див. стор. 2090)

інші операційні доходи

2120

обороти по Дт рахунку 71 з Кт 791

Адміністративні витрати

2130

обороти по Кт рахунки 92 з Дп 791

витрати на збут

2150

обороти за Кт рахунки 93 з Дп 791

інші операційні витрати

2180

обороти за Кт рахунки 94 з Дп 791

фінрезультати від операційної діяльності:

– прибуток

2190

позитивне значення: стор. 2090 (стор. 2095) + (–) 2105 +/– 2110 + стор. 2120 – стор. 2130 – стор.

– збиток

2195

негативне значення (див. стор. 2190)

інші фінансові доходи

2220

обороти по Дт рахунку 73 з Кт субрахунку 792

інші прибутки

2240

обороти по Дт рахунку 74 Кт субрахунку 793

фінансові витрати

2250

обороти по Дт субрахунку 792 з Кт рахунка 95

Інші витрати

2270

обороти по Дт субрахунку 793 з Кт рахунку 97

фінрезультати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

2290

позитивне значення: стор. 2190 (стор. 2195) + стор. 2200 + стор. 2220 + стор. 2240 – стор. 2250 – стор. 2255 – стор. 2270 +/– стор.

– збиток

2295

негативне значення (див. стор. 2290)

витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

обороти Дп 791 з Кт 98 (витрати) / Дп 98 з Кт 791 (доходи)

прибуток (збиток) від припиненої діяльності до оподаткування

2305

вибірка з кредитних чи дебетових оборотів рахунку 79, що відображає фінансовий результат від припиненої діяльності

чистий фінрезультат:

– прибуток

2350

позитивне значення: стор. 2290 (стор. 2295) +/– стор. 2300 + /– стор. 2305

– збиток

2355

негативне значення (див. стор. 2350)

Розділ II «Сукупний дохід»

дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

оборот Кт 411, 412, 414 мінус обороти Дт 411, 412, 414

дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2410

оборот Кт 413 або оборот по Дт 413

накопичені курсові різниці

2410

обороти за Кт 423 мінус оборот за Дт 423

частка іншого сукупного доходу асоційованого та спільних підприємств

2415

обороти по Кт 42 мінус обороти по Дт 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованого та спільних підприємств)

інший сукупний дохід

2445

обороти за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425

інший сукупний дохід до оподаткування

2450

стор. 2400 + стор. 2405 + стор. 2410 + стор. 2415 + стор. 2445

податок на прибуток пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

відображається сума податку на прибуток, пов’язана з іншим сукупним доходом, яку слід визначити розрахунковим шляхом

інший сукупний дохід

2460

стор. 2450 +/– стор. 2455

сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)

2465

стор. 2350 (стор. 2355) + стор. 2460

Розділ ІІІ «Елементи операційних витрат»

матеріальні витрати

2500

відбиваються всі витрати матеріалів, сировини, палива, інших виробничих запасів виробництва, загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби підприємства (крім витрат за виробництво продукції власного виробництва та вартості зворотних відходів власного виробництва). Дт 23, 91-94 Кт 20 (крім 205), Кт 20,21, 22, 27

витрати на оплату праці

2505

нарахована заробітна плата за всіма працівниками за період, а також нарахування забезпечення (резерву) оплати відпусток. Також нарахування лікарняних. Дт 23, 91-94 Кт 661, 663, 471

відрахування на соціальні заходи

2510

відображаються суми нарахованого ЄСВ у період, зокрема. створення забезпечення (резерву) відпусток у частині покриття ЄСВ. Також сюди входять нарахування ЄСВ щодо лікарняних. Обороти Дт 23, 91-94 Кт 651, 471

амортизація

2515

відображаються суми нарахованої амортизації (зносу за період) за всіма основними засобами, малоцінними необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами. Дт 23, 91-94 Кт 13

інші операційні витрати

2520

сума інших видатків, зокрема послуги сторонніх організацій. Дт 23, 91-94 Кт 30, 31, 33-39, 47, 63, 68

РАЗОМ

2550

сума рядків 2500-2520

Розділ IV «Розрахунок доходності акцій»

середньорічна кількість простих акцій

2600

здійснюється згідно з п. 5 НП(С)БО 24 «Прибуток на акцію»:

(кількість акцій в обороті × кількість днів, протягом яких акція перебувала в обороті) / кількість днів у звітному періоді

Приклад є у додатку 1 до НП(С)БО 24

скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

середньорічна кількість простих акцій (стор. 2600) + середньорічна кількість акцій, які надійдуть в обіг у разі конвертації розбавляючих простих акцій

чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(Сума чистого прибутку (збитку) (стор. 2350 або 2355) – сума дивідендів на привілейовані акції))/середньорічна кількість простих акцій в обороті

скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

сума відкоригованого чистого прибутку (збитку)/відкоригована середньорічна кількість простих акцій в обороті (стор. 2605)

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку):

Чистий прибуток (збиток) (стор. 2350 або 2355) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати відсотків та податків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій +/- Інші доходи (витрати), що виникають при конвертації простих акцій

дивіденди на одну просту акцію

2650

сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

Додаткові осередки у звітності, які необхідно заповнити

Перелік рядків, який є також у формі з НП(С)БО 1, може бути доповнений. Повний список таких осередків наведено у додатку 3. Платнику податків, який готує звітність, необхідно пам’ятати, що у стандартній формі подання вони також присутні, просто не в явному вигляді.

Додаткові осередки служать для деталізації даних основних (з якими вони пов’язані). Такі рядки починаються з індикатора “2”. До них відносяться:

 • 2121 – дохід від динаміки ціни активів;
 • 2241 – прибуток від благодійної допомоги.

Для страховиків використовуються додаткові статті. Вони є обов’язковими і повинні враховуватися при розрахунку підсумкового результату.

Чому клієнти обирають ТОВ "Бухгалтерські-Послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського і податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Зазначимо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші запитання, які стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Проконсультуємо про можливість оптимізації податків і зниження податкових ризиків.

Все ще думаєте, що вести бухгалтерію самостійно дешевше?

Популярні послуги