Бухгалтерські послуги Київ. Послуги бухгалтера

Контакти: +380673432847
Почта: ukregistrweb@gmail.com
Офіс: м. Київ. вул. Джона Маккейна, буд 16
Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

Баланс форма 1-м. Звіт про фінансовий стан підприємства

З чого складається баланс форма 1-м, фінансова звітність

бух услуги

Отримати консультацію!

Нашу компанію обирають за:

По закінченню звітного року уся відповідальність за зведення показників роботи лягає на плечі бухгалтера. Якщо Баланс (Звіт про фінансовий стан) буде складений неправильно, або з порушенням норм МСФЗ, це спричинить невірне формування об’єкту оподаткування податком на прибуток. Та важливо не тільки правильно відзвітувати перед державними органами. Насамперед фінансовою звітністю буде керуватись керівник при формуванні планів роботи. Правильне складання Балансу форми 1-м допоможе запобігти штрафів з боку податкового органу та хибних управлінських рішень.

Що включає річна фінансова звітність?

Комплект фінансової звітності українських підприємств, установ, організацій, що подають її за рік на загальних засадах, включає в себе 6 основних форм:

 1. Форма №1. Баланс. Звіт про фінансовий стан. Показує суми власного капіталу, активів, зобов’язань юридичної особи з моменту її створення по звітний період (на кінець його останнього дня). Заповнення Форм 1-4 регламентоване і затверджене Національним положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» В тому числі бланк балансу (звіту про фінансовий стан). Може подаватись у спрощених формах: Баланс форма 1-м та 1-мс;
 2. Форма №2. Звіт про фінансові результати. Включає показники доходів, прибутків, витрат, збитків платника у звітному році.
 3. Форма №3. Звіт про рух грошових коштів. Містить дані про поступлення і вибуття грошових сум та їх еквівалентів, що відбувалися в звітному році.
 4. Форма №4. Звіт про власний капітал. Показує зміни, що відбулися з власним капіталом юридичної особи за рік. Щоби проаналізувати усі показники треба звернутися до аналогічного звіту за попередній період.

Звіти формуються на основі встановлених виконавчою владою форм і, як правило, підлягають оприлюдненню.

Приклади заповнення балансу форми 1, 2,3 можете ознайомиться нижче.

Яким підприємствам треба здавати баланс форма 1-м?

Баланс форми 1 зобов’язані подавати усі юридичні особи усіх форм власності. Але є винятки. Вони описані ст.2 розділу ІІ НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Згідно поданої у ньому інформації наступні юридичні особи:

 • малі підприємства;
 • непідприємницькі товариства;
 • мікропідприємства;
 • неприбуткові організації;
 • представництва іноземних об’єктів;
 • підприємства, що здійснюють облік за спрощеною системою,

заповнюють скорочену за обсягом звітність, передбачену НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність”.  

Наказом Міністерства фінансів України №588 від 29.09.2020 року затверджена форма 1 Балансу з кодом “м”. Обов’язок подання якої покладено на малі підприємства та закордонні представництва суб’єктів госпдіяльності. 

Згідно з ч.2 ст.2 Закону про бухоблік сюди відносяться юридичні особи, які підпадають хоча б двом з наступних критеріїв:

п/п

Назва критерію

Показник критерію

1

Балансова вартість активів

меньше 4 млн. євро

2

Чистий дохід

меньше 8 млн. євро

3

Середня кількість працюючих

менша за 50 осіб

Тобто, якщо два перших показники фірми підходять під значення критерію, а працівників більше п’ятдесяти – вона підходить під тип “малі підприємства” для формування річної звітності.

Новостворене підприємство зможе визначитись після складення своєї першої фінансової звітності. При будь-яких суперечностях у виборі – не спішіть переходити на спрощену звітність. Скористайтеся порадами бухгалтерів.

Телефонуйте зараз! Надамо професійну допомогу!

 067 343 28 47

З чого складається баланс. Звіт про фінансовий стан. 

Будь-який баланс- це завжди актив і пасив у їх кількісних співвідношеннях. Баланс форма 1– не виключення.

До основних його розділів належать: 

АКТИВИ

 • необоротні – строк використання яких триває більше року і не обмежується одним операційним циклом. Вони можуть використовуватись у виробничій діяльності багаторазово. До необоротних активів відносяться: основні засоби виробництва, капінвестиції, довгострокові фінінвестиції, розстрочена дебіторська заборгованість, податкові зобов’язання, інші матеріальні і нематеріальні активи;
 • оборотні активи – на противагу необоротним, реалізуються або споживаються у виробничому процесі за один операційний цикл або протягом року. Це виробничі запаси (сировини, основних і допоміжних матеріалів), предмети чи засоби праці, що підлягають швидкому зношенню, грошові кошти чи їх еквівалентна вартість. Сюда також входить вироблена продукція, товар, що буде перепроданий, залишки, які залишаться у виробництві;
 • необоротні активи, що утримуються для продажу. Тобто вони не належать до активів поточного використання, адже будуть не використані, а відшкодовані в результаті продажу. Але продаж за таку ціну має мати високу імовірність.

ПАСИВИ

 • власний капітал. Це кошти, що було вкладено у виробничу діяльність, щоби її розпочати, і які залишаться після вирахування зобов’язань. Сюди відносяться вкладення засновників до статутного фонду, інші резервні фонди, різні пайові і додаткові внески, цільове фінансування, спонсорська допомога, фінансування з інших джерел та акумульований прибуток від діяльності;
 • довгострокові зобов’язання й забезпечення. Усі, що не є поточними і будуть погашені в наступних періодах. До таких відносять довгострокові банківські позики, зобов’язання по облігаціям, векселям, довгострокові орендні платежі, відстрочені платежі за податковими зобов’язаннями, що підлягають сплаті в майбутніх періодах. Якщо вони не будуть погашені протягом виробничого циклу чи одного року з моменту складання звітності;
 • поточні зобов’язання будуть погашені у цьому ж виробничому циклі чи наступному, від моменту подання звітності, році. Це відшкодування по банківським кредитам, за послуги страхування, виплата зобов’язань по розрахункам з бюджетами, контрагентами, працівниками, акціонерами і т.д.
 •  

Оскільки законодавство часто зазнає змін і доповнень, перед заповненням документу варто дізнатись нові постанови Уряду. Можна скористатись балансом формою 1 прикладом заповнення та консультаціями спеціалістів, яким довіряєш, з мережі.

Чи скористатись сторонньою допомогою професіоналів.

Баланс (форма 1-м). Відмінності заповнення

Між звичайною і спрощеною формами багато спільного. Можна знайти приклад заповнення балансу форми 1 в на сторінці нижче та використати алгоритм для роботи над 1-м. 

Та все ж відмінності існують. І полягають у наступному:

 • додаткові рядки у формі 1-м відсутні;
 • потрібно вживати десятковий знак після цілого;
 • до складу цифри в одному рядку може входити більше значень.

Розібратися зі складанням балансу 1-м допоможе НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність” або допомога бухгалтерів.  

Штрафи за приховування фінансової звітності підприємства

Оскільки баланс (звіт про фінансовий стан) подається і в органи Державної податкової служби, і в орган Держстатистики, штрафувати за неподання, подання з порушенням термінів чи недостовірної інформації можуть кожен з них. 

Податкова застосує за порушення штраф у розмірі 340 грн. (за повторне – 1020 грн). Статистика накладе санкції від 170 до 255 грн. (повторно від 255 до 425 грн.).

Крім того, до адміністративної відповідальності може бути притягнута посадова особа, відповідальна за подання фінансової звітності. 

Телефонуйте зараз! Надамо професійну допомогу!

 067 343 28 47

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського і податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Зазначимо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші запитання, які стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Проконсультуємо про можливість оптимізації податків і зниження податкових ризиків.