Типовий Статут Громадської Організації МІНЮСТ

 
бух услуги

Отримати консультацію!

Нашу компанію обирають за:

ТИПОВИЙ СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 2022 (Зразок за 2019 рік)

Типовий Статут Громадської Організації потрібен для реєстрації громадської організації. Юридично-бухгалтерська компанія “Бухгалтерські послуги”, пропонує ознайомитися з типовим статутом громадської організаціх Мінюст, запропонований міністерством юстиції. Завантажити файл статуту громадскої організацї можна унизу сторінки. Ми можемо підготувати повний пакет документів ГО для вас: статут, протокол, реєстр, реєстраційна картка. ціна 1000 грн. Або ж підготувати пакет документів та зареєструвати ГО у Мін’юсті. Детально про послугу реєстрація громадської організації Київ.

 

 

«Затверджено»

Рішенням установчих зборів засновників громадської організації  «__________»[1]

Протокол № 1 від

«___» ­­­­­­­­­­­­­­­_____________ 2019 р. [2]

 

 

                                         

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«_________________________________»[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. __________ – 20__

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «________» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне –

скорочене –

1.3. Назва Організації іноземною мовою: [4]

повна[5]

скорочена –

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів[6].

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.6. _______________________________________________.[7]

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах[8]. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку[9].

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб[10] у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність[11] безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 1. МЕТА[12] ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Головною метою Організації є_________________________[13]

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. ____________________________________________________________

3.2.2. ____________________________________________________________

3.2.3.____________________________________________________________

3.2.4. ____________________________________________________________

3.2.5. ____________________________________________________________

3.2.6. ____________________________________________________________.[14]

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.[15]

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.[16]

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації[17], яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.5.1.5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду.

4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.7. Підстави для виключення з членів Організації:

–          неодноразові порушення вимог Статуту;

–          неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

–          несплати членських внесків протягом останнього року.

4.8. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.9. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.[18]

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації.[19]

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління[20].

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації[21].

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно[22]. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. [23]

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію[24].

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації[25].

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7.  Обрання та відкликання Голови Організації.

5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів[26]. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.[27]

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів[28]. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.[29]

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки[30] та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.[31]

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці.[32] Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Голова Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.

5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.[33]

5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації[34].

5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

–          за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

–          при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–          якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.5.5. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

 1. НАГЛЯДОВА РАДА[35]

 

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації.

6.2.  Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Головою Організації.

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі голови ради та двох членів ради строком на два роки. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.

6.5.  До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6.  Очолює Наглядову раду голова, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Організації з правом дорадчого голосу.

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг[36]

 

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – подається до Голови Організації/Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації/Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

7.2.2.   Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3.     Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ[37]

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ[38]

 

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.[39]

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.[40]

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації.[41] Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів.[42] Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів [43] шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету[44].

[1] У шапці статуту, а також протоколі вказується, що статут затверджують саме установчі збори засновників (ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання). В подальшому вищим органом управління громадського об’єднання є відповідний визначений статутом вищий орган управління – з’їзд, конференція, загальні збори тощо.

[2] Згідно п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на ньому нотаріально засвідчується тільки у випадку, якщо це передбачено у змісті Статуту.

[3] Зазначається власна назва організації.

[4] Громадське об’єднання має право викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. Додатково слід див. ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», ст. 10 Закону України «Про громадські об’єднання», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 №479-р «Про затвердження переліку історичних державних найменувань», наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012  № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований в міністерстві юстиції України від 05.03.2016 за № 367/20680.

[5] При перекладі найменування Організації іноземною мовою або мовою національної меншини перекладається лише власна назва Організації без вказівки на організаційно-правову форму («громадська організація»).

[6] Чинним законодавством не визначено вимог щодо вичерпності переліку законодавчих актів України, якими повинна керуватися у своїй діяльності Організація. Тому рекомендуємо у обов’язковому порядку вказати на профільний закон та установчий документ, інші акти, в тому числі міжнародного характеру, не визначати в деталізації.

[7]   За бажанням, у статут може бути включене положення про місцезнаходження Організації. Не варто зазначати відомості про засновників, адже їх повноваження закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.

[8] Організація може не передбачати обов’язок мати штампи, бланки, відкриття рахунку у банку. Таким чином, відповідну інформацію не слід зазначати у статуті. У випадку ж бажання діяти без печатки відповідне положення слід прямо передбачити у статуті.

[9] Затвердження власної символіки згідно ст. 18 Закону України «Про громадські об’єднання» є правом організації зі статусом юридичної особи. Вимоги та загальний порядок державної реєстрації символіки організації визначені ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

[10]    Відповідно до чинного Закону, ч.1 ст.1, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Таким чином, громадське об’єднання  може не здійснювати захист прав і свобод, задоволення інтересів тільки «своїх членів», але і інших осіб та суспільних інтересів.

[11] Відповідно до ч.2 ст. 21 Закону «Про громадські об’єднання»,  громадська організація може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.

[12] Згідно п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» у Статуті, крім мети діяльності організації, може бути окремо визначено цілі її діяльності.

[13]  Слід звернути увагу на обмеження, що визначені статтею 4 Закону України «Про громадські об’єднання», а саме:

– Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.

–   Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

– Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

[14] Рекомендовано не застосовувати відкриті переліки напрямків діяльності громадської організації, оскільки громадська організація, яка буде включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, може спрямовувати кошти тільки на реалізацію мети (цілей), завдань та напрямків діяльності, визначених її установчими документами (ст.133.4.2  Податкового кодексу).

[15] Згідно ч. 1 ст. 100 ЦК України право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

[16] Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону «Про громадські об’єднання», членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

[17]  Розглядати питання прийому та виключення із членів Організації може інший орган управління у межах, визначених статутом.

[18] Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством (ч.3 ст.98 Цивільного кодексу).

[19] Вищий орган управління організації – загальні збори членів (конференція, з’їзд тощо). Зазвичай його назву визначають залежно від масштабу діяльності організації та кількості її членів. Згідно ч. 2 ст. 97 ЦК України до органів управління також належить виконавчий орган, що створюється Загальними зборами, які встановлюють його компетенцію і склад. Виконавчий орган може складатися з однієї або кількох осіб. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів або закону може бути “правління”, “дирекція” тощо. Поряд з цим, п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» у Статуті організації окремо мають бути визначені повноваження керівника організації. Законодавство також передбачає, що можуть утворюватись інші органи управління.

Чи обов’язково передбачати контрольно-наглядовий орган? Органи управління визначаються засновниками громадського об’єднання та положення про них прописуються у статуті.

Варто відзначити, що Закон «Про громадські об’єднання» не передбачає обов’язку створювати певні контрольно-наглядові органи (ревізійна комісія, наглядова рада тощо) для громадських об’єднань. Водночас, Закон і не забороняє такої можливості формувати наглядові органи, що визначається самостійно засновниками.

[20] Відповідно до ч.1 ст.98 Цивільного кодексу,  загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

[21] Законодавством не передбачено чіткої вимоги щодо визначення відсоткового співвідношення кількості присутніх членів організації до загальної їх кількості.

[22] Питання періодичності проведення засідань тих чи інших органів управління законом не визначено, тому це питання вирішують засновники (члени) Організації.

[23] Положення повинно бути включене відповідно до ЦК України. В Цивільному кодексі визначено «комплекс» положень щодо особливостей товариств (як підприємницьких, так і непідприємницьких). Статут громадського об’єднання не може суперечити в цій частині також ЦК України. Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів (ч.4 ст.98). Тобто такий відсоток може бути визначеним у статуті і більшим. Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори (ч.4 ст.98)

[24] Згідно прийнятого Законопроекту № 5067 громадське об’єднання має право передбачити обов’язкове нотаріальне посвідчення підписів при внесенні змін до відомостей про громадське об’єднання на рішенні Загальних зборів та/або статуті організації. Таким чином, рекомендуємо Вам такі варіанти внесення відповідних змін:

1) передбачити нотаріальне посвідчення підписів при внесенні будь-яких змін до відомостей про організацію;

2) передбачити нотаріальне посвідчення підписів у виняткових випадках. Як відомо, зміни до відомостей включають: зміни найменування (повного, скороченого), місцезнаходження, додаткової інформації про зв’язок юридичної особи, зміни до відомостей про символіку, зміни видів економічної діяльності, зміна мети діяльності громадського формування, підтвердження всеукраїнського статусу, відмови від всеукраїнського статусу, відомості щодо юридичної особи – правонаступника у разі виділу або відомості про юридичну особу, правонаступником якої є юридична особа у разі приєднання. Чи можуть в таких випадках бути будь-які рейдерські захоплення юридичних осіб, в тому числі громадських чи благодійних об’єднань?

З етимологічної точки зору, рейдерське захоплення розглядають як силове поглинання підприємства проти волі його власників, керівників або акціонерів. Це процес поглинання підприємства обманним методом, проти волі його власника, в результаті чого загарбники набувають контроль над активами підприємства (Електронний ресурс [Режим доступу]: http://polynet.com.ua/shho-take-rejderske-zahoplennya.html).

Тобто, можна говорити про рейдерство виключно у випадку змін, які стосуються керівних органів, та змін до установчих документів в межах визначення їх повноважень. Це: зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо; зміна відомостей про членів керівних органів громадського формування; зміна відомостей про органи управління юридичної особи.

[25] У випадку, якщо Розділом 2 передбачено відповідне право Організації.

[26] Згідно ч. 2 ст. 98 ЦК України рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

[27] Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом (ч.2  ст.98 Цивільного кодексу).

[28] Законодавством не забороняється визначати у Статуті організації можливість головування на Загальних зборах керівника Організації.

[29] Згідно п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» процедура прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання може передбачати використання засобів зв’язку.

[30]  Термін повноважень та періодичність їх засідань визначаються засновниками (членами) Організації.

[31] Законом не визначено, хто має очолювати виконавчий орган. Можливе формулювання, що Голова Правління обирається Загальними Зборами Організації. Також можливий варіант, коли можливість обрати голову Правління надається самому Правлінню.

[32] Термін повноважень та періодичність засідань визначаються засновниками (членами) Організації.

[33] Відповідно до  ч.1 ст.11 Закону «Про громадські об’єднання», порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками) потрібно передбачити у статуті, але вимог щодо формування окремого розділу – не передбачено.

[34] Відповідне відсоткове визначення не є встановлене законодавством.

[35] Створюється у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами Організації.

[36] Відповідно до  ч.1 ст.11 Закону «Про громадські об’єднання»,  порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг потрібно передбачити у статуті.

[37] Не є обов’язковим для діяльності громадської організації.

[38] Відповідно до  ч.1 ст.11 Закону «Про громадські об’єднання»,  порядок створення, діяльності та припинення відокремлених підрозділів потрібно передбачити у статуті у разі їх створення громадським об’єднанням.

[39] Положення, яке відповідно до пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу мають містити установчі документи неприбуткової організації.

[40] Положення для неприбуткових організацій, яке необхідно передбачити в їх установчих документах для включення у Реєстр неприбуткових організацій та установ (пп.133.4.2 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу).

[41] Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом (ч.2 ст.98 Цивільного кодексу).

[42] Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом (ч.2 ст.98 Цивільного кодексу).

[43] Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом (ч.2,  ст.98 Цивільного кодексу).

[44] Положення, яке відповідно до пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України є необхідним в установчих документах неприбуткових організацій для включення у Реєстр неприбуткових організацій та установ.

СКАЧАТЬ

Телефонуйте зараз! Надамо професійну допомогу!

 067 343 28 47

Чому кліенти обирають ТОВ "Бухгалтерсські-Послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського та податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Вкажемо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші питання, які стосуються юридичної специфіки та специфіки бухгалтерського обліку, оподаткування та вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Про консультуємо про можливість оптимізації податків та зниження податкових ризиків.

Бухгалтерські послуги ціни:

ООО на общей системе

от 4500 грн/мес

В зависимости от количества сотрудников и операций

ООО на едином налоге

от 3200 грн/мес

В зависимости от количества сотрудников и операций

Неприбыльные организации

от 3000 грн/мес

В зависимости от количества сотрудников и операций

телефонуйте зараз 067 343 28 47

ми працюємо по всій Україні

типовий статут громадської організації, типовий статут громадської організації 2022, зразок статуту громадської організації, статут громадської організації зразок, типовий статут громадської організації мінюст, устав го, статут го, статут громадської організації, статут неприбуткової організації зразок, типовий статут громадської організації 2022, статут громадської організації 2022 зразок, статут го зразок, хто підписує статут громадської організації, статут громадської організації приклад, статут громадської організації 2022 зразок, устав организации это, реєстрація громадської організації 2021, реєстрація громадської організації зразки документів, внесення змін до статуту громадської організації, громадська організація без статусу юридичної особи, изменения в устав образец, как зарегистрировать громадську организацию, приклад статуту громадської організації, реєстрація громадської організації 2022, типовой устав, типовий статут, органи управління громадської організації, зміна керівника громадської організації, мета громадської організації, типовий статут громадського формування, типовой устав ооо, статут громадської організації мінюст, как посмотреть статут на сайте минюста, зміна керівника громадської організації 2022, зміна засновників громадської організації, протокол загальних зборів громадської організації зразок, громадська організація приклади, статут го 2022, регистрация общественной организации, протокол загальних зборів громадської організації 2022, бланк громадської організації

Зверніть увагу! Ці послуги популярні:

Типовий Статут Громадської Організації замовити зараз!

 067 343 28 47

Автор: